• Regulaminy

    •  

     REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  5

     W ŁAZISKACH GÓRNYCH

      

      

     1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy SP5 w Łaziskach Górnych.
     2. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
     3. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym.
     4. W bibliotece obowiązuje CISZA oraz zakaz wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.
     5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. Nauczyciel - bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie większej ilości książek, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba.
     6. Nie przetrzymujemy książek ponad 2 tygodnie.
     7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
     8. Książki i inne dokumenty biblioteki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
     9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
     10. Czasopisma oraz książki, z których czytelnik skorzystał w "kąciku czytelniczym" odnosi się na wyznaczone miejsce.
     11. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
     12. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i  bezwzględnego przestrzegania go.

      

      

      


     REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA  PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

      

     1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
     2. Wypożyczane i udostępniane podręczniki  są własnością Szkoły.
     3. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
     4. Uczeń odpowiada materialnie za wypożyczone podręczniki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemlarz.
     5. Uczeń zobowiązanny jest do podpisania podręczników, a także  szczególnej dbałości o nie.
     6.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
     7.   W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
     8.  Uczeń ma obowiązek zwrócić podręczniki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
     9. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem  i bezwzględnego przestrzegania go.

      

      

      

      

      Podstawa Prawna:

     Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z.U. z 2014r. poz. 811.