• Nasza Szkoła Dzisiaj

    • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Dolnych
     to szkoła nowoczesna,
      lecz o tradycyjnych wartościach, pełna pasji,
     otwarta na indywidualne potrzeby każdego ucznia i potrzeby środowiska.

     Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole

      

      

      

     Panuje tu bardzo dobry klimat, a szkoła ma opinię małej, przyjaznej.

      

      

      

     Życzliwa i aktywna postawa rodziców przekłada się na
     wszystkie szkolne przedsięwzięcia oraz sponsoring.

      

      

      


     Pragniemy, by w naszej szkole każdy uczeń i nauczyciel czuł się dowartościowany, zdolny do osobistego rozwoju wg indywidualnych możliwości i potrzeb, a jednocześnie przyczyniał się do rozwoju wspólnoty szkolnej.

     Przekazując wiedzę postępujemy zgodnie z następującymi wartościami, które staramy się wpajać uczniom:

     F odpowiedzialność

     F pracowitość

     F sprawiedliwość

     F uczciwość

     F otwartość

     Pracę wychowawczą opieramy na  uniwersalnych, ponadczasowych, chrześcijańskich wartościach:

     F prawda

     F piękno

     F miłość

     F tolerancja

     F godność

     F wolność

     F odróżnianie dobra od zła

     F szacunek do siebie i innych

     F wrażliwość na drugiego człowieka

     Wartości te chcemy kształtować poprzez wsparcie procesu wychowania w domu rodzinnym dziecka. Pragniemy pomóc uczniom zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczyć umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka.


      

     Szczególne znaczenie mają dla nas słowa Jana Pawła II,
     które stały się mottem naszej szkoły:

     „Pamięć o przeszłości oznacza zaangazowanie w przyszłość”.


     Misja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych:

      

     1.      Nasza szkoła zapewnia start  w przyszłość poprzez:

     a) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, moralnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego

     b)     zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy

     c)      przygotowanie do samodzielnego realizowania zadań i pokonywania problemów

     d)     wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności

     2.      Nasza szkoła zapewnia równe szanse i sprawiedliwość

     3.  Nasza szkoła zapewnia bezpieczeństwo oraz dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku szkoły.


     NASZ UCZEŃ

     1.      Potrafi znaleźć się w środowisku, w którym przyszło mu żyć.

     2.      Rozumie, szanuje i kultywuje tradycje i zwyczaje regionalne.

     4.      Umie poszanować godność i prawa drugiego człowieka.

     5.      Rozwija w pełni posiadane talenty.

     6.      Zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności praktycznych.

      


     MODEL ABSOLWENTA

     1.      Realizuje i rozwija możliwości intelektualne, fizyczne, talenty i zainteresowania.

     2.      Przestrzega obowiązujących zasad i norm moralnych.

     3.      Współpracuje w grupie.

     4.      Odpowiedzialnie i samodzielnie realizuje powierzone mu zadania.

     5.      Cechuje się wysoką kulturą osobistą; szanuje siebie i innych.

     7.      Szanuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

     Wspólnie wybrane zostały cechy charakteru, które są kreowane w naszej szkole:

     1.      Kultura osobista.

     2.      Pracowitość i zdyscyplinowanie

     3.      Odpowiedzialność za siebie i innych.

     4.      Uczciwość i wiarygodność.

     5.      Poczucie własnej wartości.

     6.      Kreatywność.

      Naszym celem jest:

     1.      Dobre wykształcenie uczniów na poziomie szkoły podstawowej

     2.      Budowanie podstaw logicznie uporządkowanej wiedzy

     3.      Rozbudzanie zainteresowań oraz pasji poznawczych uczniów

     4.      Przekazywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

     5.      Wdrażanie do pracy nad własnym rozwojem

     6.  Zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym Łazisk Górnych, Górnego Śląska, Polski na tle dziedzictwa europejskiego

     7.     Wdrażanie uczniów do kultywowania tradycji naszej szkoły, która nosi zaszczytne imię” Powstańców Śląskich”, kształtowanie postaw patriotycznych

     8.  Przekazywanie uczniom umiejętności korzystania z dorobku kultury, historii i tradycji własnego regionu oraz narodu

     9.      Wdrażanie do samodzielnego myślenia i działania na miarę swoich lat

     10.  Wdrażanie do samorządności

     11.  Wykształcenie w uczniach pracowitości, odpowiedzialności i zaradności, by byli aktywni i twórczy

     12.  Wykształcenie w uczniach szacunku do zdrowia i życia

     13.  Wdrażanie do działań na rzecz środowiska naturalnego

     Zapraszamy do naszej szkoły, ponieważ:

     • Nasza szkoła zapewnia dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
     • Nasza szkoła to szkoła dbająca o wysokie wyniki nauczania, co przekłada się na wyniki ze sprawdzianu i wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach.
     • Nasza szkoła szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.Nasza szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną
     • Nasza szkoła uczestniczy w projektach unijnych
     • Nasza szkoła jest aktywna w działalności charytatywnej
     • Nasza szkoła rozwija poczucie patriotyzmu i pielęgnuje tradycje regionu.
     • Szkoła kształtuje świadomość ekologiczną oraz właściwą postawę wobec środowiska naturalnego.
     • Szkoła promuje zdrowy styl życia
     • Nasza szkoła oferuje bogatą  ofertę zajęć pozalekcyjnych
     • Nasza szkoła odnosi sukcesy
     • Nasza szkoła realizuje bogaty kalendarz uroczystości szkolnych

      

     Tekst_do_odczytu_maszynowego.pdf