• Nasza Szkoła Dzisiaj

    • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Dolnych to szkoła nowoczesna,
      lecz o tradycyjnych wartościach, pełna pasji,
     otwarta na indywidualne potrzeby każdego ucznia i potrzeby środowiska.

      

      

     Panuje tu bardzo dobry klimat, a szkoła ma opinię małej, przyjaznej.

      


     Życzliwa i aktywna postawa rodziców przekłada się na
     wszystkie szkolne przedsięwzięcia oraz sponsoring.

      


     Pragniemy, by w naszej szkole każdy uczeń i nauczyciel czuł się dowartościowany, zdolny do osobistego rozwoju wg indywidualnych możliwości i potrzeb, a jednocześnie przyczyniał się do rozwoju wspólnoty szkolnej.

     Przekazując wiedzę postępujemy zgodnie z następującymi wartościami, które staramy się wpajać uczniom:

     F odpowiedzialność

     F pracowitość

     F sprawiedliwość

     F uczciwość

     F otwartość

     Pracę wychowawczą opieramy na  uniwersalnych, ponadczasowych, chrześcijańskich wartościach:

     F prawda

     F piękno

     F miłość

     F tolerancja

     F godność

     F wolność

     F odróżnianie dobra od zła

     F szacunek do siebie i innych

     F wrażliwość na drugiego człowieka

     Wartości te chcemy kształtować poprzez wsparcie procesu wychowania w domu rodzinnym dziecka. Pragniemy pomóc uczniom zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczyć umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka.


      

     Szczególne znaczenie mają dla nas słowa Jana Pawła II,
     które stały się mottem naszej szkoły:

     Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
      lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.


     Misja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych:

      

     1.      Nasza szkoła zapewnia start  w przyszłość poprzez:

     a) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, moralnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego

     b)     zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy

     c)      przygotowanie do samodzielnego realizowania zadań i pokonywania problemów

     d)     wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności

     2.      Nasza szkoła zapewnia równe szanse i sprawiedliwość

     3.  Nasza szkoła zapewnia bezpieczeństwo oraz dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku szkoły.


     NASZ UCZEŃ

     1.      Potrafi znaleźć się w środowisku, w którym przyszło mu żyć.

     2.      Rozumie, szanuje i kultywuje tradycje i zwyczaje regionalne.

     4.      Umie poszanować godność i prawa drugiego człowieka.

     5.      Rozwija w pełni posiadane talenty.

     6.      Zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności praktycznych.

      


     MODEL ABSOLWENTA

     1.      Realizuje i rozwija możliwości intelektualne, fizyczne, talenty i zainteresowania.

     2.      Przestrzega obowiązujących zasad i norm moralnych.

     3.      Współpracuje w grupie.

     4.      Odpowiedzialnie i samodzielnie realizuje powierzone mu zadania.

     5.      Cechuje się wysoką kulturą osobistą; szanuje siebie i innych.

     7.      Szanuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

     Wspólnie wybrane zostały cechy charakteru, które są kreowane w naszej szkole:

     1.      Kultura osobista.

     2.      Pracowitość i zdyscyplinowanie

     3.      Odpowiedzialność za siebie i innych.

     4.      Uczciwość i wiarygodność.

     5.      Poczucie własnej wartości.

     6.      Kreatywność.

      Naszym celem jest:

     1.      Dobre wykształcenie uczniów na poziomie szkoły podstawowej

     2.      Budowanie podstaw logicznie uporządkowanej wiedzy

     3.      Rozbudzanie zainteresowań oraz pasji poznawczych uczniów

     4.      Przekazywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

     5.      Wdrażanie do pracy nad własnym rozwojem

     6.  Zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym Łazisk Górnych, Górnego Śląska, Polski na tle dziedzictwa europejskiego

     7.     Wdrażanie uczniów do kultywowania tradycji naszej szkoły, która nosi zaszczytne imię” Powstańców Śląskich”, kształtowanie postaw patriotycznych

     8.  Przekazywanie uczniom umiejętności korzystania z dorobku kultury, historii i tradycji własnego regionu oraz narodu

     9.      Wdrażanie do samodzielnego myślenia i działania na miarę swoich lat

     10.  Wdrażanie do samorządności

     11.  Wykształcenie w uczniach pracowitości, odpowiedzialności i zaradności, by byli aktywni i twórczy

     12.  Wykształcenie w uczniach szacunku do zdrowia i życia

     13.  Wdrażanie do działań na rzecz środowiska naturalnego

     Nasza szkoła zapewnia dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.

     Ø Udział w programie profilaktycznym „Bezpieczny świat ucznia – bądź rozważny i bezpieczny”- realizacja zajęć w klasie I  i  II, III

     Ø  Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

     Ø  Spotkania  z policją- z Hektorem

     Ø  Uczestnictwo w akcji „Bezpieczne Wakacje”

     Ø  Realizacja programu WOŚP „Ratuję i uczę ratować.”

     Ø  Warsztaty  z pierwszej pomocy dla wszystkich uczniów.

     Ø  Realizacja programu „Szkoła bezpiecznego Internetu”

     Ø  Udział w programie „Szkoła bez przemocy”

     Ø  Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”

     Ø  Udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

     Ø  Realizacja tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego na zajęciach lekcyjnych, ćwiczenia praktyczne .Umożliwienie zdobycia kart rowerowej.

     Ø  Współpraca ze Strażą Pożarną w celu uczulenia uczniów na niebezpieczeństwo pożarów. Udział dzieci w ćwiczeniach i pokazach strażackich.

     Ø  Przeprowadzanie próbnych ewakuacji szkoły.

     Ø Uświadomienie uczniom współczesnych zagrożeń i sposobów przeciwstawiania się im- Bezpieczeństwo w sieci internetowej –„ Jak reagować na cyberprzemoc? ”.

     Ø  Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów w zakresie wychowania i nauczania.

     Ø  Realizacja Programu Profilaktycznego Szkoły

     Ø  Kontrola i konserwacja systemu zabezpieczeń szkoły (Monitoring zewnętrzny i system alarmowy).

     Ø  Przeglądy i kontrole stanu technicznego budynku szkoły i jej obejścia.

      

     Nasza szkoła to szkoła dbająca o wysokie wyniki nauczania, co przekłada się na wyniki ze sprawdzianu i wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach.

     Ø  Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci

     Ø  Rozpoznawanie umiejętności i możliwości uczniów – badanie dojrzałości szkolnej.

     Ø  Badanie wyników nauczania po I etapie edukacyjnym, w kl. IV diagnoza umiejętności z matematyki, języka polskiego, przyrody, historii i języka angielskiego.), w kl. V (czytanie ze zrozumieniem, pisanie) i w kl. VI( próbny sprawdzian, sprawdzian).

     Ø  Przygotowanie uczniów klasy VI do sprawdzianu zewnętrznego poprzez uczestnictwo Rozwijanie kompetencji kluczowych

     Ø  Stosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych w celu uatrakcyjniania zajęć dydaktycznych.

     Ø  Wyrabianie nawyku zdobywania, przetwarzania, korelowania i utrwalania informacji pochodzących z różnych źródeł wiedzy (książka, film, teatr, Internet).

     Ø  Zachęcanie uczniów do częstego korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.

     Ø  Rozwijanie samodzielności, samorządności, przedsiębiorczości i kreatywności.

     Ø Rozwijanie uzdolnień, motywowanie i mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.

     Ø  Diagnozowanie uczniów z problemami dydaktyczno – wychowawczymi, opiniowanie, wnioskowanie i kierowanie na badania do PPP przy współpracy z  rodzicami..

     Ø  Udzielanie przez szkołę pomocy materialnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialne i losowej (współpraca z OPS-em ,realizacja programu „Wyprawka szkolna”, stypendium szkolne,  dofinansowanie wyjazdów , zakup przyborów szkolnych  i podręczników).

     Ø  Rozpoznawanie potrzeb dzieci  w zakresie dożywiania.

     Ø  Udzielanie pomocy uczniom w nauce poprzez organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

     ·         prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań

     ·         prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I – VI

     ·         prowadzenie zajęć specjalistycznych- korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych

     ·         opieka pedagoga

     ·         opieka logopedyczna

     ·         umożliwienie korzystania z pomocy nauczycieli podczas zajęć świetlicowych;

     ·         współpraca z PPP.

     Ø  Organizacja warsztatów dla uczniów na temat higieny  pracy umysłowej, pokonywaniu stresu

     Ø  Rozwijanie aktywności twórczej m.in. poprzez działalność ekspresji kulturalnej.

     Ø  Prezentacja talentów i zainteresowań uczniów podczas imprez ogólnoszkolnych.

     Ø  Wzbogacanie wyposażenia szkoły pod kątem przyjęcia dzieci sześcioletnich.

     Ø  Udział w Kampanii Cała Polska czyta dzieciom

     Nasza szkoła szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

     Ø  Kształtowanie u uczniów postawy samowychowania przez poznanie siebie (swoich mocnych i słabych stron).

     Ø Rozwijanie postawy tolerancji wobec odmienności w różnorodnych ich przejawach: wyglądu zewnętrznego, zachowania, poglądów, przekonań, choroby, i innych.

     Ø  Budowanie życzliwej i przyjaznej atmosfery w zespołach klasowych.

     Ø  Motywowanie do bezinteresownej pomocy innym.

     Ø  Włączanie się Szkolnego Klubu Wolontariatu w akcje  na rzecz osób potrzebujących.

     Ø  Rozpowszechnianie kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich (kulturalne zachowanie się w czasie imprez szkolnych i środowiskowych, w czasie rozgrywek sportowych ) i troska o kulturę słowa.

     Ø  Upowszechnianie i przestrzeganie praw człowieka i Konwencji Praw Dziecka

     Nasza szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną

     Ø  10 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa z tablicą multimedialną, nowoczesna pracownia językowa,  druga pracownia komputerowa w fazie przygotowań, wszystkie sale z dostępem do Internetu

     Ø  Izba Tradycji Szkolnej i Regionalnej

     Ø  biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

     Ø  świetlica ze stołówką

     Ø  sala zabaw stworzona  w ramach programu „Radosna szkoła”

     Ø  gabinet pedagoga i logopedy

     Ø  nowoczesna sala gimnastyczna( otwarcie 2011)

     Ø  nowoczesne boisko wielofunkcyjne( otwarcie 2008)

     Ø  wszystkie pomieszczenia szkolne objęte  nowoczesnym radiowęzłem

     Ø  nowoczesna szatnia z indywidualnymi szafkami

      

     Nasza szkoła uczestniczy w projektach unijnych.

     Ø  Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów

     Ø  w klasach I-III” 2011-2013

     Ø  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” 2009-2011

     Ø  „Edu- Eureka- pomysł na edukację w klasach IV-VI” 2010-2011

     Ø  Pracownie Komputerowe dla szkół zakupione przez MEN w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS- 2007

     Ø Internetowe centrum informacji multimedialnej zakupione przez MEN w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS- 2008

     Ø  Budowa sali gimnastycznej dofinansowana ze środków EFS- 2011

      

     Nasza szkoła aktywna w działalności charytatywnej

     Ø  -Włączanie się Szkolnego Klubu Wolontariatu w akcje  na rzecz osób potrzebujących.

     Ø  -Zbiórka darów dla dzieci ze szkoły Bologo w Czadzie

     Ø  - Udział w akcjach „ Góra Grosza”

     Ø  - Zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka  w Bogucicach

     Ø  - Zbiórka darów dla dzieci z Kamerunu

     Ø  - występy dla podopiecznych Domu Opieki w Łaziskach Górnych

     Ø  -Marzycielska poczta – kartki do chorych dzieci

     Nasza szkoła rozwija poczucie patriotyzmu i pielęgnuje tradycje regionu.

     Ø  Wpajanie szacunku do symboli narodowych.

     Ø  Zapoznawanie z wiedzą o historii Powstań Śląskich i tradycjach patriotycznych naszego kraju.

     Ø  Apele i pogadanki z okazji świąt państwowych (11 listopada – Święto Niepodległości, 3 Maja – Święto Konstytucji).

     Ø  Opieka nad Pomnikiem Powstańców Śląskich

     Ø  Składanie kwiatów na grobach, pod pomnikami i w miejscach pamięci narodowej.

     Ø  Organizacja Powiatowego Konkursu „ Na Śląsku mieszkomy , po Śląsku godomy”

     Ø  Wzbogacanie i udostępnianie zbiorów   Izby Tradycji – wykorzystanie zbiorów na zajęciach lekcyjnych i w czasie spotkań z rodzicami.

     Ø  Kultywowanie tradycji regionalnych i gwary śląskiej, udział w uroczystościach środowiskowych, wycieczki po najbliższej okolicy, poznanie zabytków kultury i przyrody Łazisk Górnych

     Ø  Wycieczki do Kopalni i Elektrowni w Łaziskach Górnych.

     Ø  Poznawanie i utrwalanie znajomości historii własnej miejscowości i okolic (położenie, herb, historia, zabytki, kultura, baśnie, legendy, piosenki związane z regionem śląskim).

     Ø  Obchody Dnia Patrona Szkoły.

     Ø   Współpraca z regionalnym dodatkiem do „Dziennika Zachodniego” oraz z „Gazetą Łaziską”

      

     Szkoła kształtuje świadomość ekologiczną oraz właściwą postawę wobec środowiska naturalnego.

     Ø  Wycieczki po najbliższej okolicy, poznanie walorów przyrodniczych regionu.

     Ø  Prowadzenie pogadanek na tematy związane z ochroną przyrody m.in.:

     ·         zapoznanie z zasadami zachowania się na obszarach chronionych,

     ·          wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko).

     Ø  Udział w akcjach ekologicznych:

     ·         Sprzątanie Świata;

     ·         Dzień Ziemi połączony z konkursami, zabawami i urządzeniem wystawy prac plastycznych.

     ·         Święto Drzewa

     ·         Zbiórka baterii, tonerów, płyt CD

     Ø  Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Mikołowie.

     Ø  Udział w projekcie realizowanym przez Ogród Botaniczny – „Naturalnie aktywni”

     Ø  Zbiórka kasztanów –karmy dla zwierząt na zimę- „Łaziskie Kasztanobranie”

     Ø  Organizacja „ Dnia Zwierzątka”

     Ø  Pomoc zwierzętom z przystani „ Ocalenie” w Ćwiklicach.

     Szkoła promuje zdrowy styl życia

     Ø  Kontynuowanie edukacji prozdrowotnej, zdrowego stylu życia:

     ·         opieka pielęgniarki szkolnej;

     ·         pomoc w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania – wychowanie do życia w rodzinie;

     ·         wyjazdy na basen;

     ·         Dzień Sympatii i  Życzliwości – Dzień Chłopca i Dzień Kobiet

     ·         Pogadanki na temat zdrowego odżywiania- Organizacja Białego Dnia

     ·         Pogadanki nt. profilaktyki otyłości –współpraca ze Fundacją Aktywni

     Ø  Kontynuacja programu „Szklanka mleka” od 2007roku

     Ø  Udział w programie–„ Owoce w szkole” od 2009 roku

     Ø  Realizacja projektu „Wiem co jem”

     Ø  Realizacja projektu „ Jem kolorowo”

     Ø  Uczulanie rodziców uczniów na ograniczenie zawartości tornistrów – zapewnienie możliwości przechowywania przyborów w szkole

     Ø  Organizacja wyjazdów na basen w Mikołowie.

     Ø  Realizacja zajęć sportowych w ramach szkolnego kółka sportowego.

     Ø  Organizacja Dnia Sportu.

     Nasza szkoła oferuje bogatą  ofertę zajęć pozalekcyjnych

     Ø  Kółko matematyczne

     Ø  kółko informatyczne

     Ø  Kółko czytelnicze

     Ø  Zajęcia artystyczne

     Ø  kółko języka angielskiego

     Ø  Klub Małego Odkrywcy

     Ø  kółko ekologiczne

     Ø  Kółko teatralne

     Ø  Przygotowanie do sprawdzianu

     Ø  Kółko regionalne

     Ø  Kółko sportowe

     Ø  Kółko techniczne

     Nasza szkoła odnosi sukcesy

     Ø  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i innych

     Ø  organizacja konkursów na terenie szkoły, w tym konkursów powiatowych : gwarowy, multimedialny i logopedyczny

     Ø  Osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych ( dotyczy 2012/13):

     Ø  Nagroda II stopnia za osiągnięcia sportowe Krzysztof Pawłowski. Nagroda wręczona podczas Świętojańskich Dni Łazisk.

     Nasza szkoła realizuje bogaty kalendarz uroczystości szkolnych:

     Ø  Dzień Chłopca

     Ø  Pasowanie na ucznia- I klasy

     Ø  Dzień Edukacji Narodowej,

     Ø  Święto Odzyskania Niepodległości połączony z grochówką,

     Ø  Andrzejki

     Ø  Dzień Górnika

     Ø  Mikołajki,

     Ø  Wigilia w klasach

     Ø  Spotkanie z Babciami i Dziadkami z okazji ich święta

     Ø  Bal przebierańców z wodzirejem,

     Ø  Walentynki,

     Ø  Zajączek,

     Ø  Biały Dzień,

     Ø  Tydzień Biblioteki

     Ø  Pikniki biblioteczne,

     Ø  Dzień Patrona

     Ø  Dzień Mamy i Taty

     Ø  Dzień Dziecka i Dzień Sportu

     Ø  Komers klas VI

     Ø  Organizacja tradycyjnego balu karnawałowego dla rodziców – dochód na rzecz uczniów (w 2013 dochód  z zabawy przeznaczono na zakup strojów śląskich oraz doposażenie księgozbioru biblioteki,)

     Ø  Organizacja dochodowych kiermaszy szkolnych i świątecznych.

     Ø  Organizacja klasowych pikników rodzinnych z pokazami służb mundurowych- policja, straż pożarna, z rozgrywkami sportowymi rodzin (Ynzla).

      

     Uzyskane certyfikaty (dotyczy 2012/13)

     Ø  Certyfikaty uczestnictwa w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty i Trzecioklasisty z OPERONEM

     Ø  Certyfikat „Szkoła bezpiecznego Internetu”

     Ø  Certyfikat Klub Bezpiecznego Puchatka- klasa I

     Ø  Certyfikat Przyjazna szkoła – tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju dla uczniów oraz nauczycieli

     Ø  - Certyfikat 5 porcji warzyw, owoców lub soku – promowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw trosce o właściwą dietę wśród uczniów

     Działania nowatorskie szkoły:

      

     Ø  „Otwarte Drzwi” dla rodziców przyszłych uczniów

     Ø  Spotkania z przedszkolakami w celu poznania szkoły i integracji z uczniami

     Ø  Organizacja Dnia Babci i Dziadka

     Ø  Biały Dzień

     Ø  Dzień Sporu

     Ø  Dzień Zwierzątka

     Ø  Pikniki czytelnicze w bibliotece szkolnej

     Ø  Kiermasze świąteczne

     Ø  „Marzycielska poczta”

     Ø  Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

     Ø  Organizacja pikników rodzinnych

     Ø  Czytanie dzieciom

     Ø  Projekty na lekcjach- mity, komiksy

     Ø  Udział w programie profilaktycznym „Bezpieczny świat ucznia – bądź rozważny i bezpieczny”

     Ø  Organizacja wystaw

     Ø  Spotkania z nauczycielami emerytami

     Ø  Realizacja własnych programów

     Ø  Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju- „Naturalnie aktywni”

     Ø  Organizacja przez szkołę konkursów powiatowych:

     ·         „Na Śląsku miyszkomy, po Śląsku godomy”- konkurs gwary,

     ·         „Multimedialna wizytówka…”- konkurs informatyczno-czytelniczy,

     ·         „Wierszyki łamiące języki”- konkurs literacko-logopedyczny

     Ø  Redagowanie gazetki szkolnej „Przecinek”

     Ø  Przygotowanie klasy VI do sprawdzianu

     Ø  Realizacja projektów „ Indywidualizacja  nauczania i wychowania”, „Edu- Eureka –pomysł na edukację”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

     Ø  Nagradzanie uczniów za osiągnięcia na forum społeczności szkolonej

     Ø  Prezentacje multimedialne

     Ø  Pielgrzymki w czasie rekolekcji wielkopostnych

      

     Dla naszych uczniów organizujemy:

     Ø  Zielone szkoły w klasach III i VI, wycieczki ,wyjazdy do teatru i kina, spotkania z ciekawymi ludźmi.

     Ø  Współpracujemy z Radą Rodziców, Urzędem Miasta, parafią ,z Przedszkolem nr 4, Domem Kultury, Biblioteką, Kołem Gospodyń, prasą lokalną- Gazetą Łaziską, ze Stowarzyszeniem Bezpieczne Miasto, MOSiRem,  OPSem  , strażą pożarną, policją, strażą miejską, Związkiem Górnośląskim, Poradnią PP w Mikołowie, z Ogrodem Botanicznym, Fundacją PRO-EKO, Kopalnią Bolesław Śmiały, Chórem Wanda.

     Ø  Współpraca z Radą Rodziców polega na włączaniu rodziców w sprawy szkolne  i współdecydowaniu o wszystkich sferach działalności szkoły, a szczególnie tych, które dotyczą bezpośrednio ich dzieci

     Ø  Rada Rodziców wzięła udział w konkursie  „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?. Uzyskaliśmy certyfikat.