• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich..

   Dane teleadresowe jednostki

   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich,

   43-173 Łaziska Górne ul. Szkolna 4,

   tel.: 32 22 41 207,

   e-mail: sekretariat@sp5.laziska.pl

    

   Data publikacji strony internetowej: 2013.02.21

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.31

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
   – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   – zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
   – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

    

   Ułatwienia na stronie internetowej

   - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
   - skala szarości, podświetlane linki
   - mapa strony – w prawym dolnym rogu.

   Data sporządzenia deklaracji

   Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021.03.31

   Metoda przygotowania oświadczenia

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tatiana Ryczko, dyrektor@sp5.laziska.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 2241207. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych prowadzą 3 wejścia. Wejście główne usytuowane jest od ul. Szkolnej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony sali gimnastycznej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jeszcze trzecie wejście prowadzące wprost z parkingu, posiada ono jeden stopień. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły.

   2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Szkoła składa się z piwnicy (nieużywanej przez uczniów), parteru, pierwszego i drugiego piętra. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

   3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

   6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    

  • INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych

   1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży.
   2. Szkołą zarządza dyrektor - mgr Tatiana Ryczko.
   3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Łaziskach Górnych przy ul. Szkolnej 4.
   4. Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne z siedzibą w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym 1.
   5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
   6. W szkole odbywa się bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
   7. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły i oddziałów przedszkolnych w szkole określają odrębne przepisy.
   8. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
   9. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga i psychologa oraz logopedy.
   10. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności oraz podejmuje działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne, a w szczególności:
    • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;
    • zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo;
    • przygotowuje uczniów do nauki na dalszych etapach edukacji i życia we współczesnym świecie;
    • kształtuje poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, poszanowanie do polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
    • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności;
    • organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania, kształtujące aktywność i kreatywność uczniów;
    • stwarza wszystkim uczniom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień;
    • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
    • prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia;
    • organizuje wolontariat w szkole;
    • realizuje działania związane z doradztwem zawodowym.

   Kontakt ze szkołą

   Adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne

   tel. 32 224 12 07

   e- mail: sekretariat@sp5.laziska.pl

   platforma do kontaktu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

   Godziny pracy sekretariatu szkoły

   Sekretariat  szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

   Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

   Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych w następujący sposób:

   • sporządzając pismo i wysyłając je na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne,
   • sporządzając i dostarczając pismo do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych,
   • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@sp5.laziska.pl lub poprzez platformę do kontaktu ePUAP
   • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, korzystając z numeru telefonu: 32 224 12 07.

   Informacja dla osób niewidomych i mających problem z widzeniem 

   Osoby niewidome i mające problem z widzeniem otrzymają pomoc w szkole. Należy wcześniej poinformować telefonicznie pracownika szkoły o problemie z widzeniem pod numerem telefonu: 32 224 12 07. Istnieje także możliwość wizyty w szkole z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się.

    

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prześlij nam wiadomość za pomocą tego formularza kontaktowego.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać